Gianmarco Tamberi - Allianz Italia
Marcell Jacobs - Allianz Italia